Algemene voorwaarden Landbouwwinkel.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  van Landbouwwinkel.nl

 

Je kunt ons als volgt bereiken:

 

Bellen: 043-455 2665
Mailen: info@landbouwwinkel.nl
 

 

Bekijken: YouTube.com/landbouwwinkel
Tweeten: Twitter.com/landbouwwinkel
Vriend worden: Facebook.com/landbouwwinkel.agrarischewebshop

 

opgesteld op 20 december 2018 te Mechelen (NL)

 

 

 

Technische groothandel in machines en materialen, advies en zakelijke dienstverlening. Tevens handelend onder de namen: Rademaker Mechelen B.V. en RHM Trade , hierna te noemen: RHM Trade.

1. Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 

a. Verkoper: RHM Trade, gevestigd te (6281 AH) Mechelen (NL) aan de Hilleshagerweg 116, tevens handelend onder de bedrijfsnaam Rademaker Mechelen B.V., gevestigd op ditzelfde adres, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

 

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat of met wie verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

 

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

 

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

 

e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

 

f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere Algemene Voorwaarden van verkoper van toepassing zijn, maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen verkoper en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

 

2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

 

2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder beding aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

 

3. Aanbiedingen

 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat Verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Opdrachtgever, dan wel doordat de Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Opdrachtgever een factuur zendt.

 

3.3 Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de monsters, tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

 

3.4 Door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 


4. Prijzen

 

4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Vermelde verzendkosten voor een regio of land zijn onder voorbehoud en voor wegen of bestemmingen die niet of beperkt toegankelijk zijn voor normaal verkeer, tolwegen, eilanden, e.d. geldt een toeslag. De vermelde prijs wordt aldus verhoogd met deze toeslag.

 

4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

 

a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

 

b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

5. Betalingsvoorwaarden

 

5.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kritiekwaardig blijkt.

 

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder enige aftrek, verrekening of korting alvorens danwel ten laatste op moment van levering van de overeengekomen producten of diensten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de Opdrachtgever wordt gereclameerd. Verkoper is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt. Ten vroegste na ontvangst van vooruitbetaling zal Verkoper in dat geval over gaan tot acceptatie en behandeling van de order van Opdrachtgever. Betaling per bank dient te geschieden op Rabobank Centraal Zuid-Limburg rekeningnr. 1070.31.442. Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat ten minste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt. De door Verkoper gestelde betalingstermijn voor betaling door Opdrachtgever na levering van de goederen of diensten, bedraagt ten hoogste 8 dagen. Reclames schriftelijk onder vermelding van factuurnummers, factuurdata en bonnummers, binnen 3 dagen.

 

5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

 

5.5 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

5.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 

5.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

 

5.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: Bij niet tijdige betaling worden incassokosten in rekening gebracht. Door Verkoper te maken incassokosten bedragen in eerste staffel 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00 en komen ten laste van Opdrachtgever, conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. De vermelde betalingstermijn wordt strikt gehanteerd, waarbij ook kleine bedragen worden geïncasseerd. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

5.10 Speciaal voor Opdrachtgever bestelde delen kunnen door Verkoper niet zonder kosten retour worden genomen. Voor consumenten is dat onder het consumenten herroepingsrecht binnen de zichttermijn wel mogelijk, tenzij het maatwerk producten betreft, of artikelen die naar specificaties van de consument zijn samengesteld. Ook speciaal gemaakte artikelen kunnen niet geruild worden. Indien goederen door Opdrachtgever bij Verkoper worden besteld, en Opdrachtgever goederen vervolgens niet afneemt, is Verkoper gerechtigd gemaakte kosten evt. vermeerderd met een opslag, door te berekenen aan Opdrachtgever.

 

6. Afleveringstermijn

 

6.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

 

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens, vooruit- of aanbetalingen dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens, vooruit- of aanbetalingen of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

 

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Verkoper zal trachten de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet op grove schuld geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

 


7. Aflevering en risico

 

7.1 Alle producten, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

 

7.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.

7.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.

 

7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.

 

7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, station- en inklaringskosten, belastingen etcetera voor rekening van de Opdrachtgever.

 

7.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

7.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie, RHM Trade te Mechelen. Bij verzending zijn de vermelde verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, van toepassing op levering op het vasteland, niet in directe aanrijroute gehinderd door onverharde, beperkt of tegen vergoeding toegankelijke wegen en bruggen, beperkte doorgangen, e.d. Klep- of kraanleveringen niet inbegrepen en adressen dienen zonder uitzondering goed bereikbaar te zijn voor groot vrachtverkeer. Levering in de binnenstad tegen meerkosten. Levering vanaf openbare weg bij geldige postcode en huisnummer, aan de voordeur.

 


8. Overmacht

 

8.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

8.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

8.3 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.

 

8.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of koopovereenkomst te ontbinden.

 

8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 


9. Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden. De geleverde goederen blijven juridisch eigendom van Verkoper totdat de factuur in zijn geheel is voldaan

 

9.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

 

9.3 Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

 

9.4 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.

 

9.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkoper’s eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.

 

9.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper.

 


10. Intellectuele eigendom

 

10.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

10.2 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 

11. Inspectie en reclame/klachten

 

11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen drie dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.

 

11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

 

11.3 Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

 

11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.

 

11.5 Het staat een zakelijke Opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Verkoper kan niet tot acceptatie worden verplicht. De kosten van retourneren naar de Verkoper of diens leverancier of andere derde partij, alle benodigde behandelingen en eventueel hernieuwd opsturen van de producten, substituten of additieven naar de zakelijke Opdrachtgever, zijn voor Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. Speciaal bestelde delen kunnen niet zonder kostenverrekening van de Verkoper naar de zakelijke Opdrachtgever toe worden geretourneerd, waaronder vergoedingen voor bijvoorbeeld administratie, handling en transportkosten naar inzicht van de Verkoper kunnen worden verrekend. Verkoper blijft in alle zakelijke gevallen vrij van kosten. Voor consumentenaankopen is echter het consumenten herroepingsrecht van toepassing. Hierbij geldt een zichttermijn met een bedenktijd voor consumenten van 14 dagen.

 

11.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.

 

11.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

 

11.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

 

11.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).

 

11.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering kan de Opdrachtgever schadevergoeding van, danwel ontbinding van de overeenkomst met Verkoper bedingen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door Verkoper is getoond, genoemd of vermeld. Indien er bijvoorbeeld vanwege eender welke reden, buiten grove schuld van Verkoper, geen wettelijke toelating van bepaalde producten voor bepaalde specifieke doeleinden kan plaatsvinden, zoals de toekenning van wegtoelating van voertuigen verkocht met EEC-typegoedkeuring. Evenmin is Verkoper in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van de door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte machines, materialen of diensten.

 

11.11 Lichte krassen, beschadigingen, optische imperfecties e.d. aan goederen die het gevolg zijn van aan het product, diens toepassing, materiaal, eigenschappen, of gebruik verbonden kenmerken worden van reclame uitgesloten. Bijvoorbeeld indien dit samenhangt met de gangbare opslag, vervoer, productiewijze of laad- en loswijze van de goederen, zoals bij stal- en weideproducten, rubbermatten, machines, werktuigen, gereedschappen, hekwerken, dierhutten, kruiwagens en kunststofproducten en dit de relevante werking van producten niet negatief beinvloedt.

 

11.12 Klachtenregeling

 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

 


12. Montage en inwerkingstelling

 

12.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.

 

12.2 Heeft de Verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:

 

a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.

 

Voor rekening van de Opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

 

12.3 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Opdrachtgever.

 

12.4 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.

 

13. Garantie

 

13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Verkoper en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

13.2 Indien Verkoper producten aan Opdrachtgever aflevert welke Verkoper van toeleveranciers heeft verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Verkoper aan Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de Verkoper te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar Verkoper zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Geen garantie op accu’s, batterijen, banden en andere slijtdelen. Uitsluitend garantie op de door Verkoper verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

 

13.3 Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers. Het niet toekennen van een wegtoelating door de verantwoordelijke instantie, op een product verkocht door Verkoper valt onder volledig risico voor Opdrachtgever en kan geenszins de transactie of betalingsverplichting herroepen of ontbinden. Ook kunnen geen gemaakte kosten geclaimd worden bij Verkoper.

 

13.4 De producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Verkoper aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Verkoper en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

 

13.5 Mocht de Opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, zal Verkoper niet gehouden zijn zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven. Aanspraak op garantie kan alleen plaatsvinden en wordt uitsluitend dan behandeld, indien de Opdrachtgever een compleet ingevuld garantieformulier, hetgeen kosteloos door Verkoper aan Opdrachtgever wordt verstrekt op aanvraag, schriftelijk indient.

 

13.6 Tenzij nadrukkelijk ander vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door Verkoper worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door Verkoper aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen op het door Verkoper aangewezen geografisch adres.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

14.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

 

14.2 De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is Verkoper’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

 

14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

 

14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Verkoper’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

 

14.6 Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

 

14.7 Indien bij levering van producten door Verkoper aan Opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is Opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever, van uit gaan dat Opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die Opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper is bereid Opdrachtgever voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden de kosten terzake te voldoen.

 

15. Ontbinding

 

15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 

b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;

 

een en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

15.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

 

b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

 

een en ander onverminderd Verkoper’s andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

 

16. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

 

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

 

16.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Verkoper geaccordeerd, zal Verkoper alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet-afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Verkoper heeft geweigerd onder redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

 

16.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

 

17. Publicaties 

 

17.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.

 

17.2 Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever

 

17.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Opdrachtgever of andere eender welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, danwel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.

 

17.4 Alle door Verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

18 Aansprakelijkheid

 

18.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot ten hoogste een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 13 van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag van aankoop, zonder mogelijke bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

 

19 Uitvoering werkzaamheden specifiek m.b.t. advies en zakelijke dienstverlening.

 

19.1 De werkzaamheden worden door RHM Trade uitsluitend verricht op basis van de goederen, materialen en gegevens die de opdrachtgever haar verstrekt. RHM Trade staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.

 

19.2 RHM Trade houdt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

19.3 RHM Trade zal de werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren, echter met dien verstande dat RHM Trade er niet voor in staat dat het door de opdrachtgever nagestreefde doel wordt bereikt met behulp van de werkzaamheden van RHM Trade.

 

19.4 RHM Trade zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn, danwel de overeengekomen termijn te verrichten. De opgaven van termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contacten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Na overschrijding van deze termijnen zal RHM Trade in overleg treden met de opdrachtgever.

 

19.5 Wijzigingen in arbeidslonen geven RHM Trade het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag.

 

19.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam of merknaam van RHM Trade te gebruiken of ernaar te verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RHM Trade.

 

19.7 Alle adviezen, gegevens, documentatie, folders, afbeeldingen, tekeningen et cetera afkomstig van RHM Trade en die door RHM Trade aan de opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van RHM Trade. RHM Trade behoudt zich alle auteursrechten voor. Niets uit de genoemde zaken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, onder voorafgaande schriftelijke toestemming van RHM Trade, behouden voorzover het gebruik van genoemde zaken zulks noodzaakt.

 

19.8 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

 

19.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij RHM Trade uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

 

19.10 RHM Trade beoordeelt of aan de door de opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden een einde is gekomen en geeft daarvan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alsdan de verplichting te onderzoeken of de zaken en/of de dienstverlening aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien RHM Trade daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het einde van de werkzaamheden, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

 

19.11 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na het einde van de werkzaamheden.

 

19.12 Beantwoorden de werkzaamheden niet aan de overeenkomst, dan is RHM Trade te harer keuze slechts gehouden tot het verrichten van de ontbrekende werkzaamheden of het herstellen van de verrichte werkzaamheden.

 

19.13 Indien de behoorlijke nakoming door RHM Trade tengevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van RHM Trade komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft RHM Trade: a. Indien het geval van tijdelijke overmacht te harer keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomt op een later tijdstip alsnog na te komen. b. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

19.14 RHM Trade is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. RHM Trade is slechts gehouden om schadevergoeding te betalen tot, benevens de andere voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, de hoogte van het bedrag, dat in het betreffende geval onder de verzekering van RHM Trade wordt uitbetaald.

 

19.15 Voorzover RHM Trade zaken of diensten van derden betrekt en gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is zij voor die zaken of diensten jegen de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan waartoe zij jegens bedoelde derden aanspraak op kan maken.

 

19.16 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van RHM Trade in gevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

 

19.17 De opdrachtgever vrijwaart RHM Trade terzake van alle aanspraken van derden welke mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

19.18 RHM Trade is in geen enkele vorm en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie danwel de verkeerde interpretatie ervan, bijvoorbeeld over de wegtoelating en het gebruik van de verkochte machines en voertuigen. Evenmin voor de overtredingen en juridische en financiële gevolgen die kunnen ontstaan m.b.t. deze wegtoelating en het gebruik van de machines en voertuigen na verkoop (bekeuringen, vorderingen, inbeslagname, aansprakelijkheidskwesties e.d.). Evenmin voor het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van eender welke door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte machines, materialen of diensten. Alle informatie en toelichtingen zijn uitsluitend indicatief en informatief van karakter en hebben geen enkel bindend karakter. Zo ligt het risico van weigering van toekenning voor de definitieve wegtoelating op de voertuigen (verkocht door RHM Trade), gebruik ervan op de openbare weg en hierbuiten, te allen tijde bij Opdrachtgever. Geenszins rust hier een aansprakelijkheid bij RHM Trade.

 

20 Conversie

 

20.1 Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwaren karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

21 Partiële nietigheid

 

21.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van RHM Trade / RHM Rademaker. Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van RHM Trade: www.landbouwwinkel.nl

 

Bedenktijd consumenten herroepingsrecht: voor consumenten geldt een zichttermijn van 14 dagen voor producten die ongebruikt, ongewijzigd en in originele verpakking zijn. U (Opdrachtgever)  heeft als consument het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u (Opdrachtgever)  thuis naar het door ons (Verkoper) aangegeven retouradres  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd  worden. Om gebruik te maken van dit consumentenrecht kunt u contact met ons opnemen via onderstaand emailadres. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Speciaal voor u bestelde of vervaardigde producten zijn van retourname uitgezonderd.  Retourneren alleen na schriftelijke goedkeuring vooraf door Verkoper. Voor de retourprocedure stuur een email naar: info@landbouwwinkel.nl. Geretourneerde orders worden binnen 14 dagen uitgekeerd.

 

 

 

Rademaker Mechelen B.V. / Landbouwwinkel.nl / Landbouwwinkel.be
RHM Trade / R.H.M. Rademaker / Rademaker Contracting

 

Hilleshagerweg 116

 

6281 AH Mechelen

 

tel.:  +31 43 455 2665

 

e-mail: info@landbouwwinkel.nl

 

BTW nummer: NL 859511170 B01

 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73396435

 

Versie: 20-12-2018